Velkommen til Blå Kors Kvalitetsmodel.

Vi håber, at modellen vil være en meningsfuld og hjælpsom ramme for arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i de enkelte enheder og projekter. 

Alle i Blå Kors arbejder med kvalitetssikring og -udvikling

Alle i Blå Kors arbejder med kvalitetssikring og -udvikling. Hovedkontoret blev i foråret 2020 ISO 9001-certificeret (kvalitetsledelse). Behandlingstilbud, botilbud, væresteder, Barnets Blå Huse og projekter tilknyttet enheder forholder sig til Blå Kors Kvalitetsmodel.

Til en start vurderer hver enkelt enhed sig til og finder ud af, hvilke temaer og kriterier i standarden, som er relevante for netop dem. Herefter arbejder man med de temaer og kriterier. 

Selve modellen er først og fremmest et ledelsesredskab. Det er derfor ikke et krav, at medarbejderne kender hele modellen. Det er op til ledelsen på den enkelte enhed at beslutte, hvordan modellen og dens indhold præsenteres og drøftes med medarbejderne. Men det er oplagt, at meget af indholdet kun er meningsfuldt, når medarbejderne er med!

Modellen består af en standard og en ordning

Kvalitetsmodellen består, som nogle kender det fra tidligere akkreditering, af en standard, d.v.s. nogle temaer og kriterier, og en ordning, d.v.s. en måde at arbejde med det på i organisationen, herunder afholdelse af audits.

Standarden består af nogle temaer og kriterier, som alle skal forholde sig til. En del af kriterierne er rammekriterier, d.v.s. noget man skal arbejde med og snakke om og tage stilling til. Andre kriterier er mere håndfaste minimumskrav og indholdskriterier, d.v.s. beskrivelser af noget, man skal gøre eller skal leve op til. 

Temaerne og kriterierne kommer fra:

  • Tilsynskrav og -modeller på socialområdet (socialtilsyn, sociallovgivning)
  • Krav på sundhedsområdet (sundhedslovgivningen, sundhedsfaglige tilsyn)
  • Lidt forskelligt fra arbejdsmiljølovgivning, fødevarelovgivning og andre lov-områder
  • Krav defineret i medfør af Blå Kors-strategier og -politikker

Ordningen beskrives nærmere i menupunktet sådan gør vi og består helt overordnet af nogle principper og en organisering af, hvordan enheder og organisationen arbejder med elementerne i modellen.