Begrundelse og relevans

Det er et centralt mål med den sociale indsats, at borgerne i videst muligt omfang indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med ønsker og behov.

Kriterier

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

Indikatorer

  • Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå
  • Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund (gælder ikke ambulant alkoholbehandling efter sundhedslovens §141 og ambulant stofmisbrugsbehandling efter servicelovens §101 og §101a)
  • Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med familie og netværk i dagligdagen
  • Børn/unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, som har en positiv betydning for deres liv (gælder opholdssteder efter Servicelovens §66, stk 1, nr 5, 6, 7)

I Blå Kors præciseres yderligere, at:

  • Enheden arbejder målrettet med opholdsplaner og andre skabeloner i Bosted mhp. at bevare den røde tråd i indsatsen for borgerne
  • Enheden arbejder med Aktivt Fællesskab og empowerment i overensstemmelse med recoveryorienteret rehabilitering
  • Borgerens netværk tænkes ind i og involveres i rehabiliteringsindsatsen, og enheden bruger gerne netværksmøder

Hvor kommer temaet fra?

Socialtilsynets kvalitetsmodel for sociale tilbud

BKD

Dokumenter og materialer

Socialtilsynets kvalitetsmodel for sociale tilbud

Aktivt Fællesskab

 

Kontakt

Faglig chef Kirsten Brunsgaard Trans

kirsten trans

Tlf.: 30 25 38 62

kbt@blaakors.dk