Begrundelse og relevans

Tilbuddene skal som en del af opmærksomheden på kvalitet i arbejdet understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Kriterier

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Indikatorer

  • Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt
  • Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov
  • Borgerne trives i tilbuddet
  • Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser
  • Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov
  • Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås (gælder ikke ambulante alkoholbehandlingssteder efter Sundhedslovens §141, ambulant stofbehandling efter Servicelovens §101 og §101 a, forsorgshjem efter Servicelovens §110)
  • Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen (samme undtagelser)
  • Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet

Hvor kommer temaet fra?

Socialtilsynets kvalitetsmodel for sociale tilbud

Dokumenter og materialer

Socialtilsynets kvalitetsmodel for sociale tilbud

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Kontakt

Faglig chef Kirsten Brunsgaard Trans

kirsten trans

Tlf.: 30 25 38 62

kbt@blaakors.dk