Begrundelse og relevans

Kravene er alle begrundet i hensyn til høj grad af patientsikkerhed samt Blå Kors' faglige standarder for god behandling af alkoholafhængighed

Kriterier

Se indikatorer

Indikatorer

Af Målepunkter for tilsyn med misbrugscentre 2018 fremgår:

 • Behandlingsstedets organisering, herunder kompetencer og ansvars- og opgavefordeling mellem personalegrupper samt delegation, er beskrevet.
 • Der foreligger instruks, når personale udfører delegeret lægeforbeholdt virksomhed, og der foretages instruktion af personale
 • Relevante instrukser forefindes og lever op til krav for instrukser
 • Der foreligger skriftlig instruks om journalføring og sundhedsfaglig dokumentation, som personalet kender og følger
 • Sundhedsfaglig dokumentation lever op til kravene hertil
 • Der foreligger skriftlig, lægelig udredning af alkoholmisbruget, herunder misbrugsanamnese, objektiv undersøgelse samt lægelig vurdering af somatiske og psykiske sygdomme
 • Der foreligger skriftig instruks for modtagelse af patienter til afrusning og abstinensbehandling, som medarbejdere kender og følger (krav til indhold i instruks fremgår af målepunkter)
 • Akutberedskab er beskrevet i procedurer, som følges, og hvortil der findes relevante hjælpemidler
 • Der foreligger skriftlig instruks for medicinhåndtering, som personalet kender og følger
 • Der skal kunne konstateres en korrekt lægelig stillingtagen til og udførelse af behandling, herunder fagligt forsvarlig udlevering af lægeordineret medicin
 • Det skal fremgå af journaler at patient er informeret om behandling og har givet samtykke hertil
 • Der foreligger skriftlig instruks for hygiejne, som personalet er instrueret i og følger
 • Der skal være korrekt serviceret og kalibreret apparatur til måling af alkoholpromille på steder, som tilbyder patienter afrusning eller abstinensbehandling

 

I Blå Kors præciseres i øvrigt:

 • Behandling af voksne borgere med alkoholafhængighed på enheder som udfører alkoholbehandling efter SUL §141 foregår i det omfang, den konkrete målgruppe og lokale forhold i øvrigt tillader det, i overensstemmelse med Blå Kors' koncept for alkoholbehandling

Hvor kommer temaet fra?

Sundhedslovgivning

Blå Kors

Dokumenter og materialer

Målepunkter for tilsyn på misbrugscentre, juli 2018

I øvrigt henvises til

Nationale kliniske retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed 

Blå Kors koncept for alkoholbehandling

 

Kontakt

Faglig chef Kirsten Brunsgaard Trans

kirsten trans
Tlf.: 30 25 38 62

kbt@blaakors.dk