Begrundelse og relevans

Kravene er begrundet i hensynet til patientsikkerhed.

Kriterier

Se indikatorer.

  Indikatorer

  Af Målepunkter for tilsyn med misbrugscentre 2018 fremgår:

  • Behandlingsstedets organisering, herunder kompetencer og ansvars- og opgavefordeling mellem personalegrupper samt delegation, er beskrevet
  • Der foreligger instruks, når personale udfører delegeret lægeforbeholdt virksomhed, og der foretages instruktion af personale
  • Relevante instrukser forefindes og lever op til krav til instrukser
  • Der foreligger skriftlig instruks om journalføring og sundhedsfaglig dokumentaion, som personalet kender og følger
  • Sundhedsfaglig dokumentation lever op til kravene hertil
  • Der foreligger tilstrækkelig udredning af misbrugstilstanden, herunder misbrugsanamnese, objektiv undersøgelse samt lægelig vurdering af somatiske og psykiske sygdomme
  • Der er udarbejdet lægelig behandlingsplan, som er en del af patientens journal, som lever op til kravene til indholdet i plannen, og som personalet kender og følger
  • Akutberedskab er beskrevet i procedurer, som følges, og hvortil der findes relevante hjælpemidler
  • Der foreligger skriftlig instruks for medicinhåndtering, som personalet kender og følger
  • Der skal kunne konstateres en korrekt lægelig stillingtagen til og udførelse af behandling, herunder fagligt forsvarlig udlevering af lægeordineret medicin
  • Det skal fremgå af journaler, at patient er informeret om behandling og har givet samtykke hertil
  • Patienter er informeret om rettigheder i forhold til valg af stofmisbrugsbehandlingstilbud
  • Der foreligger skriftlig instruks for hygiejne, som personalet er instrueret i og følger

  Hvor kommer temaet fra?

  Sundhedslovgivning

  Dokumenter og materialer

  Målepunkter for tilsyn med misbrugscentre 2018

  I øvrigt henvises vedrørende den sociale del af stofmisbrugsbehandling til:

  Socialstyrelsens udarbejdede Nationale Retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

   

  Kontakt

  Faglig chef Kirsten Brunsgaard Trans

  kirsten trans
  Tlf.: 30 25 38 62

  kbt@blaakors.dk