Begrundelse og relevans

Kravene er alle begrundet i hensynet til høj grad af patientsikkerhed. I forbindelse med indførelse af det risikobaserede tilsyn kan bosteder, hvor der foregår sundhedsfagligt arbejde, eks. medicinhåndtering, få tilsyn. Med det risikobaserede tilsyn er der defineret en række målepunkter med kriterier og indikatorer. De er på overskriftsniveau præsenteret nedenfor. Efterfølgende findes et link til det samlede materiale på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. På styrelsens hjemmeside findes opdateret information, kriterier og en række yderligere vejledninger og materialer til hjælp for bosteder.

Som led i det risikobaserede tilsyn skal alle private, kommunale, regionale og statslige sundhedsfaglige behandlingssteder registreres i behandlingsstedsregistret. Man kan læse om kriterier for at være et "behandlingssted" og om selve registreringen hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nyheder om det risikobaserede tilsyn, herunder eksempelvis om hvilke områder der fokuseres på et givent år, om målepunkter og om refleksionspunkter, findes her.

Kriterier

Se indikatorer

Indikatorer

Af Målepunkter for tilsyn på bosteder 2019-2020 fremgår:

 • Der skal foreligge en instruks om personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling for alle personalegrupper samt delegation af sundhedsfaglige opgaver. Instruksen skal være kendt og følges af personalet
 • Der skal foreligge instruks for patienters behov for behandling. Denne skal beskrive hvordan personalet forholder sig ifm ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom og ved terminal behandling. Der skal indeholdes krav til dokumentation af lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver samt tilkald af læge. Instruksen skal være kendt og følges af personalet
 • De skriftlige instrukser skal overholde formelle krav til instrukser
 • Der skal foreligge skriftlig instruks om journalføring og sundhedsfaglig dokumentation, som kendes og følges af personalet
 • Den sundhedsfaglige dokumentation skal være overskuelig, systematisk og føres i én journal
 • Den sundhedsfaglige dokumentation skal i journaler indeholde som minimum en beskrivelse af patienternes sundhedsmæssige tilstand samt pleje og behandling
 • Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde oversigt over patienternes aktuelle sygdomme og funktionsnedsættelser, og dokumentationen skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand. Der skal fremgå beskrivelse af aftaler om kontrol og behandling af sygdomme og handikap indgået med behandlingsansvarlige læger, og denne beskrivelse skal revideres ved ændringer i tilstand og/eller aftaler
 • Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde beskrivelse af pleje og behandling samt opfølgning iværksat hos patient i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der skal forefindes oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt samt dokumentation for overholdelse af aftaler med behandlingsansvarlig læge
 • Der foreligger instruks for medicinhåndtering, som er kendt og som følges, så der sikres forsvarlig medicinhåndtering og korrekt opbevaring af medicin
 • Der skal foreligge instruks for samarbejde med behandlingsansvarlige læger, som personalet kender og følger
 • Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde krævede oplysninger vedrørende ordineret medicin (medicinliste)
 • Der skal foreligge instruks for brug af ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud, som personalet kender og følger
 • Det skal ved udvalgte behandlinger af sundhedsfaglig dokumentation fremgå at patient er vurderet til at have evnen til at give informeret samtykke til pleje og behandling samt at dette informerede samtykke er indhentet
 • Der skal foreligge skriftlig instruks for hygiejne, som personalet er instrueret i og som følges
 • Såfremt der forefindes adrenalin ved injektionsbehandling skal personalet have de nødvendige kompetencer til vurdering af behov for indgift af adrenalin

Hvor kommer temaet fra?

Sundhedslovgivningen

Dokumenter og materialer

Målepunkter for tilsyn på bosteder 2019-2020

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, vejledning nr 9001 af 20. november 2000

Guide om medicinhåndtering 2019

Spørgsmål og svar angående risikobaseret tilsyn

Det sundhedsfaglige område, ikke mindst medicinhåndtering, berører ofte andre faggrupper end sundhedsfagligt uddannede. Hvis man har lyst til at læse lidt om dét, findes hér links til et par artikler:

"Elefanter spises bedst en bid ad gangen" - fra KABS Årsmagasin 2018 (kapitel 15) 

"Flere socialpædagoger tager kurser i medicinhåndtering" - Socialpædagogen nr 16/2018

Kontakt

Organisationskonsulent Lone Bang-Møller

lone
Tlf.: 30 93 91 11

lob@blaakors.dk