Vi hjælper mennesker med misbrug, hjemløshed og andre udfordringer

På Blå Kors Center Sydjylland i Vorbasse hjælper vi mennesker der har særlige sociale problemer og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig bl.a. pga. afhængighed af rusmidler, psykiske lidelser, dårlig økonomi, arbejdsløshed, manglende netværk mv.

Vi hjælper også mennesker, hvor kommunen har vurderet, der er behov for et midlertidigt ophold efter Servicelovens §107 pga. nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vi tilbyder en stabil og struktureret hverdag i et beskyttet og rusfrit miljø. Rusfriheden betyder, at der ikke må medtages eller indtages rusmidler på Blå Kors Center Sydjyllands område.

Målet for os er er at understøtte dig i en værdig og tryg livsstil uden misbrug, gerne i egen bolig eller i en egnet bolig med hjælp.

Sammen med dig arbejder vi ud fra fire overordnede målsætninger, under et ophold:

  1. At du finder en egnet bolig (hvis du ikke har en) og bliver afklaret på hvilken boligtype der er egnet for dig.
  2. At afdække dine ressourcer og potentiale ift. beskæftigelse, uddannelse og aktivitet.
  3. At du indgår i sociale relationer, har fritidsinteresser og har kontakt til relevant netværk.
  4. At understøtte din fysiske og mentale sundhed og trivsel, bl.a. ved at understøtte rusfrihed og deltagelse i behandling/psykiatri.

Du kan selv henvende dig, hvis du er hjemløs eller ikke kan holde ud at bo i eget hjem (funktionel hjemløs).

Hvis du har brug for midlertidigt botilbud efter servicelovens §107, skal du snakke med din kommune først.

Dit ophold kan suppleres efter servicelovens § 85, såfremt der er behov for dette.

På Blå Kors Center Sydjylland tilbyder vi ophold til mennesker, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. De mennesker der tager ophold hos os har typisk en baggrund med skadeligt alkohol- og/eller stofmisbrug kombineret med andre komplekse og psykosociale problematikker, herunder også hjemløshed.

Der tilbydes ikke ophold til mennesker, der er aktivt misbrugende eller har et forbrug af rusmidler, dog modtages borgere i substitutionsbehandling. Er der f.eks. tale om en afhængig beruset borger vil vedkommende typisk blive afruset på et af landets afrusningssteder før opholdet. Der modtages ikke mennesker, der er plejekrævende eller har brug for nattevagt.

Kendetegnende for målgruppen er, at de gerne vil ud af deres afhængighed og ønsker at opholde sig på et rusfrit tilbud, hvor afklaring af ressourcer og potentiale ift. beskæftigelse, uddannelse og aktivitet er et væsentligt element i opholdet.

Målgruppen er både mænd og kvinder mellem 18 og 85 år.

Bolig

Målet omhandler, at beboeren finder en egnet bolig og bliver afklaret på egnet boligtype.
Det er vigtigt, fordi et ophold på BKCS er af midlertidig karakter. derfor er det vigtigt, at beboeren bliver afklaret på, hvor vedkommende vil bo og hvilken støtte der er brug for, for at kunne mestre den nye boligsituation når vedkommende fraflytter BKCS.

Under et ophold, laver vi sammen med beboeren et værelsessyn én gang om ugen. Formålet er at støtte beboeren i at opnå færdigheder og kompetencer til selvstændigt at kunne udføre og planlægge almindelige dagligdags opgaver, så som oprydning, rengøring, tøjvask mv. 

Hver 8. uger følges der op på beboerens udviklingsplan og de aftaler der er lavet ift. bolig, her kommer vi ind på om beboeren er aktiv boligsøgende og samarbejder om værelsessyn.

Beskæftigelse, uddannelse og aktivitet

Målet omhandler, at afdække beboerens ressourcer og potentiale ift. beskæftigelse, uddannelse og aktivitet.

Det er vigtigt, fordi forhold omkring beskæftigelse, uddannelse og aktivitet er afgørende faktorer for beboerens situation, fordi de udgør barrierer for deltagelse i samfundet og evnen til at kunne klare sig selv.

Herudover arbejder vi med målet, for at understøtte en meningsfuld og selvstændig hverdag, hvor beboeren får mulighed for at udvikle sig personligt.

Under et ophold, får beboeren tilknyttet en mentor. De laver sammen aftaler for aktivitet og beskæftigelse fra uge til uge og evaluerer på ugen der er gået. Såfremt en beboer ønsker ekstern praktik, støtter vi op om at det kan ske evt. i samarbejde med lokalt jobcenter. De aftalte og præsterede timer registrerer mentor i et tidsregistreringssystem, så der løbende kan følges op på om mængden af timer er passende ift. den enkelte beboer.

Hver 8. uge, følges der op på beboerens udviklingsplan og de aftaler der er lavet ift. beskæftigelse, uddannelse og aktivitet.

Selvstændighed og relationer

Målet omhandler, at beboeren indgår i sociale relationer, har fritidsinteresser og har kontakt til relevant netværk.

Det er vigtigt fordi, forhold omkring sociale relationer, fritidsinteresser, kontakt til netværk osv., er afgørende faktorer for at man oplever at have en meningsfuld hverdag med mulighed for personlig udvikling og forbedring af egen livskvalitet.

Under et ophold, er beboere velkomne til at få besøg af familie og netværk, blot centret er orienteret om det. Beboere må også holde husdyr efter nærmere aftale.

Herudover har beboeren mulighed for at benytte fitnesscenter og svømmehal i Vorbasse Fritidscenter helt gratis. Der er også mulighed for at deltage i sociale fællesskaber på centret, hvor man kan spille billard/pool, bordtennis, dart, fodbold, brætspil og man kan tage med på ture ud af huset, når det arrangeres.

Hver 8. uge, følges der op på beboerens udviklingsplan og de aftaler der er lavet ift. selvstændighed og relationer. Her spørger vi ind til de aftaler der er lavet ift. fritidsinteresser og kontakt til netværk.

Sundhed og trivsel

Målet omhandler, at beboeren har en alkohol- og/eller stoffri hverdag under sit ophold på BKCS. Ligeledes at beboeren følger eventuel medicinsk behandling/anden behandling og samtaler med psykiater.

Det er vigtigt fordi, alkohol- og stofmisbrug medfører massive negative konsekvenser i forhold til de fleste aspekter i beboerens liv i almindelighed, så som fysisk sundhed, evnen til at fungere socialt og evnen til at mestre egen boligsituation. For at sikre beboerens fysiske og mentale sundhed og trivsel er det væsentligt at beboeren, under sit ophold, arbejder på at komme ud af sin eventuelle afhængighed, deltager i evt. behandling og tager fat på at løse sine problemer i almindelighed.

På centret arbejder vi med udgangspunkt i Blå Kors Danmarks vision og mission der tilsiger, at vi ønsker et samfund uden misbrug af alkohol og andre rusmidler og uden socialt udsatte og vi forebygger og behandler afhængighed af alkohol og andre rusmidler og hjælper socialt udsatte. BKCS er med udgangspunkt i dette et rusfrit tilbud og vi gør brug af rusfrihed/afholdenhed som en metode til sikre beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Vi kontrollerer og belønner derfor rusfrihed på centret.

Herudover støtter vi op om, at beboeren arbejder på at komme ud af sin afhængighed, bl.a. ved at vi opfordrer beboere til at blive udredt/modtage behandling, hvis det vurderes nødvendigt. Vi håndterer og administrerer al receptpligtig medicin og registrerer udlevering af medicin via medicinudleveringsskema. 

Slutteligt deltager vores beboere i Forandringsgruppen, hvor der undervises og samtales om kommunikation, konfliktløsning, psykoedukation, rusmidler, adfærd mv., med det formål, at beboerne får redskaber til at tage fat på at løse sine problemer i almindelighed og det at turde at være i en forandringsproces.

Hver 8. uge, følges der op på beboerens udviklingsplan, og der følges op på antal dage uden tilbagefald, deltagelse i forandringsgruppen og beboerens medicinske behandling.

Forberedelse: Henvisning, forsamtale, visitation, kontakt til kommune 

Før indflytning inviterer vi borgeren til en forsamtale, evt. sammen med visiterende kommune, så vi kan finde ud af, om vi kan hjælpe pågældende. Vi afstemmer forventninger og svarer på spørgsmål, så borgeren kan træffe en beslutning på baggrund af sine egne oplevelser.

Hvis vi vurderer at vi er det rette tilbud og borger ønsker et ophold aftaler vi en indskrivningsdato efter forsamtalen.

Stabilisering og udredning: Udarbejdelse af personlig udredningsplan, styr på medicin etc.

De første dage går med at finde sig til rette på stedet, få styr på dagsrytme og struktur, få styr på medicin, blive præsenteret og afklaret ift. vores beskæftigelsesafdeling 4Plus ift. hvad beboeren kan lave og hvor meget beboeren kan være beskæftiget. Vi tager selvfølgelig individuelle hensyn, men forventer at beboeren kan være i aktivitet minimum 2 timer om dagen.

Der er mulighed for beskæftigelse i værksted, vedligehold, grønne områder/udendørsarealer, serviceopgaver, køkken, rengøring samt ekstern praktikophold og lign. For mere information om 4 Plus se her.

Beboeren vil blive tilknyttet en mentor, som efterfølgende vil følge op på de aftaler der er lavet ift. beskæftigelse. Beboerens udredningsplan bliver udarbejdet i et samarbejde med husets socialrådgiver inden for de første 3 uger.

Udførelse: Gennemføre udredningsplan, opfølgning og korrigering af udredningsplan, opfølgningsmøder

Beboerens udredningsplan følges op og revideres minimum hver 8. uge. Hjemkommune får tilsendt beboerens udredningsplan og inviteres til at deltage ved opfølgningsmøder.

Ud over samtaler om udredningsplan bliver der også hver uge afholdt en mentorsamtale, hvor der evalueres på de aftaler der er lavet ift. beskæftigelse og aktivitet i 4 Plus. Formålet er at støtte beboeren i at få afdækket sine ressourcer ift. fremtidig beskæftigelse, samt at skabe en hverdag med struktur, fællesskab og mening.

I forbindelse med opholdet deltager beboere også i vores forandringsgruppe hver uge, hvor der undervises og samtales om kommunikation, konfliktløsning, psykoedukation, rusmidler, adfærd mv.

Udslusning: Plan for tilværelsen efter ophold på Blå Kors Center Sydjylland, efterforsorg, kontakt med kommunen
Tekst følger

For at sikre, at vores beboere bliver hørt og inddraget i indsatsen på BKCS, benytter vi FIT i de sammenhænge, hvor det giver mening. Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der har til formål at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af vores tilgange.

Konkret får vi mulighed for at evaluere på vores og beboerens indsats, samarbejde og relation, samt undersøge beboerens oplevelse af effekten af indsatsen, udvikle vores praksis og tilpasse indsatsen til den enkelte beboer.

FIT udfyldes ifm.:

  • Indskrivningssamtale
  • Udarbejdelse af udredningsplan
  • Opfølgningssamtaler og ved ændringer af udredningsplan min. hver 8. uge
  • Forandringsgruppen hver uge
  • Mentorsamtaler ca. hver 2. uge

Vi forventer at kommunen udarbejder en §141 handleplan jf. Serviceloven inden eller i forbindelse med visitering til Blå Kors Center Sydjylland. Den skal indeholde henvisning til lovhjemmel og beskrivelse af formålet med indsatsen, herunder kommunens mål og delmål for opholdet.

Kontakt

Blå Kors Center Sydjylland
Sønderhedevej 7
6623 Vorbasse
Tlf.: 75 33 35 04
csyd@blaakors.dk

Forstander

René Boye Knudsen
Mail: csyd@blaakors.dk

Kontakt vores socialkonsulent

Marianne Dyrby Nielsen
Tlf.: 20 83 24 20 
mdn@blaakors.dk