Et socialpædagogisk botilbud

Vi er et socialpædagogisk botilbud for mennesker med alkohol- og/eller stofmisbrug samt en eller flere psykiske lidelser.

Vi er godkendt efter serviceloven (SEL) §107, §108 og §110, og tilbyder døgnophold med differencieret indhold afhængig af borgerens mål for opholdet. Borgere er indskrevet til både korte, men oftest længerevarende ophold samt varige ophold. 

Vi modtager borgere med misbrugsproblematikker, samt forskellige psykiatriske lidelser, samt i visse tilfælde borgere med en mildere grad af udviklingshæmning. Borgerne skal dog være selvhjulpne, da der ikke er døgnbemanding på stedet, men en bagvagt som altid er tilgængelig på telefon.
Vi modtager også borgere med et mindre plejebehov.

Værd at vide:

Vi tilbyder et helhedsorienteret forløb ud fra relationspædagosiske metoder med fokus på borgerens mål for opholdet.

Når en borger flytter ind på Blå Kors Minibo får den enkelte tilknyttet et team af tre kontaktpersoner, som indenfor forholdsvis kort tid efter indskrivning i samarbejde med borgeren, evt. sagsbehandler og andre aktører udarbejder en opholdsplan indeholdende mål for borgerens ophold.

Alle beboere på Blå Kors Minibo kommer igennem forskellige faser under sit ophold.

De forskellige faser overlapper hinanden, men kan som udgangspunkt inddeles i fire faser.

Fase 1: Indslusning

Indslusning af nye beboere foregår i tæt kontakt med sagsbehandler, læge og andre relevante fagpersoner.

Når kautionen foreligger, og der er et ledigt værelse, kontakter vi den kommende beboer. Vi aftaler, hvornår og hvordan indflytningen skal foregå.

 • Vi byder beboeren velkommen og indskrivning finder sted
 • Vi aftaler sammen med beboeren, hvornår den første strukturerede samtale med kontaktpersonerne skal finde sted og orienterer om første konsultation med stedets psykiater og evt. læge
 • Vi sender brev til beboerens læge og sagsbehandler, hvor vi orienterer om indflytningen
 • Vi tager initiativ til at samarbejde med beboerens sagsbehandler inden for 10 dage
 • Vi sørger for, at beboeren får kontaktpersoner, som er tovholdere på udredning, opholdsplan samt den efterfølgende ordinerede behandling

Fase 2: Udredning 

Ved indflytning begynder beboeren sammen med kontaktpersonerne at udarbejde en dynamisk opholdsplan.

Opholdsplanen laves på baggrund af grundig dataindsamling. For de enkelte arbejdsområder udarbejdes der mål, der løbende bliver evalueret. Opholdsplanen er dynamisk og bliver tilpasset under opholdet.

Eksempel på udredningsproces:

 • Indsamling af materiale i forbindelse med pension /arbejdsmarkeds-afklaring
 • (funktionsevnebeskrivelse, somatisk undersøgelse, neuropsykologiske test m.m.)
 • Psykiatrisk udredning (test ved psykiater, samtaleforløb, medicinering m.m.)
 • Somatisk udredning (observationer, undersøgelser, kost, m.m.)
 • Afklaring af boligsituation (ADL-træning, egenomsorg, m.m.)
 • Relationsafklaring (samtaler, hjælp til at kontakte netværk og væresteder, samtaler om ensomhedsfølelser m.v)
 • Temaer, som vi arbejder med: fysisk træning, sund kost, misbrug, relationer (familie, venner), fortid og fremtid
 • Beboeren deltager i husets fællesaktiviteter såsom badminton, svømning, bowling, udflugter m.m.

Vigtige elementer i opholdsplanen: 

 • At beboeren selv tror på opholdsplanen, og at den er realistisk
 • At have for øje at opholdsplanen må revideres, når ny viden fremkommer
 • At inddrage så mange forskellige synspunkter som muligt til at belyse situationen
 • At vi hele tiden er bevidste om, hvorledes forskellige problematikker spiller ind på hinanden

Fase 3: Udslusning

Beboeren skal tilbage til eget hjem, flere kortere hjemmebesøg uden anfald giver succes.

Så vidt muligt gennemfører vi udslusningen med flere korte hjemmebesøg, der gradvis forlænges inden udskrivelsen. Beboeren oplever på den måde, at det kan være en succes at være i sit eget hjem uden at få tilbagefald.

Vores erfaring er, at det kan være hensigtsmæssigt, at en medarbejder er med hjemme første gang.

For de borgere, som ikke har et hjem, vil det som oftest være et mål at arbejde på at få det under opholdet.

Fase 4: Efterværn

For at beboeren får det optimale ud af opholdet på Blå Kors Minibo er vores mål at sikre den enkelte et godt efterværn.

Tidligt i forløbet tager vi kontakt til beboerens sagsbehandler i hjemkommunen. Vi informerer om udredningen af beboerens problemer, og vi redegør for den hjælp og behandling, personen får brug for hos os og vil få brug for fremover.

Borgeren har i Minibo en række muligheder for beskæftigelse og anden form for aktivitet.

Beskæftigelse

Borgere i Minibo har mulighed for daglig, beskyttet beskæftigelse. Vores centerinstitution har et værksted med mulighed for kortere eller længere arbejdsdage. Desuden har centerinstitutionen et udeteam, hvor borgere kan foretage praktisk arbejde og havearbejde i samarbejde med pedellen.
Der er også mulighed for beskæftigelse i Minibos have og drivhus.
I Minibo opfordres borgere også til at hjælpe med forberedelse af frokost og aftensmad.

Aktiviteter

Minibo tilbyder i løbet af ugen en række faste aktiviteter. Se disse her.

Psykoterapi, psykiater og massage

Borgere i Minibo tilbydes samtale med centerinstitutionens psykoterapeut.
Minibo har tilknyttet en psykiater, hvor borgeren har mulighed for samtale hver anden uge.
Desuden har borgeren mulighed for at deltage i NADA-behandling og almindelig massage på centerinstitutionen.

Daglige rutiner og en vis struktur støtter borgeren i at øge sin livsmestring.

Daglige rutiner

Ved hjælp af de daglige rutiner som faste spisetider, praktiske opgaver, aktiviteter, individuelle dag- eller ugeskemaer, aftaler m.m. samarbejder vi med den enkelte om at få genopbygget en struktur, som støtter borgeren i at finde balance og fodfæste i eget liv.

Træning i sociale færdigheder og dagligdags opgaver

Sociale færdigheder træner vi ved, at borgeren deltager i praktiske opgaver, måltider m.m. i dagligdagen. Det er med til at opøve borgerens evner indenfor kommunikation, samarbejde og dialog.

En del beboere har også brug for træning eller vejledning i almene dagligdags færdigheder, såsom personlig hygiejne, oprydning, rengøring, tøjvask m.m. Træningen foregår sammen med personalet.

Sund kost og kostvejledning

En integreret del af behandlingen er sund og næringsrigtig kost. I Minibo lægger vi en månedlig madplan, der sørger for, at beboerne får sund og varieret kost. Der serveres dagligt tre hovedmåltider. Derudover har borgeren adgang til køleskab, hvor der til enhver tid er mulighed for et ekstra mellemmåltid.

Vi tilbyder desuden at hjælpe borgeren med kontakt til diætist, eller anden form for kostvejledning, hvis det er ønsket af borgenen.

Aktiviteter i dagligdagen

I Minibo tilbydes en række frivillige aktiviteter såsom svømning, tur i fitnesscenter, bowling og oplevelses-orienterede ture ud af huset.

Herudover opfordrer vi borgeren til at deltage i aktiviteter i vedkommendes eget nærområde med henblik på, at den enkelte forsætter med det efter udskrivning, når det vurderes relevant. Eksempelvis støtter vi beboere i at gå til banko i det lokale medborgerhus eller besøge den lokale biograf.

Der afholdes husmøde hver anden tirsdag, hvor der er mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, give personalet ris og ros eller drøfte andre emner, der er relevant for beboerne.

Vi bruger anerkendte og veldokumenterede metoder og forholder os løbende til ny viden.

Professionelt, faguddannet personale

Vores personale består af faguddannede socialpædagoger, SOSU-assistenter, samt en ergoterapeut og en socialrådgiver. Vi sigter mod at give den enkelte borger den bedste hjælp til at arbejde med sig selv og etablere en hverdag, der fungerer. 

Anerkendte metoder

I Minibo benytter vi os af anerkendte metoder som:

 •  Kognitiv miljøterapi
 •  Relations-orienteret pædagogik

Disse metoder kombinerer vi med en social- og sundhedsfaglig indsats. Vores metoder er grundigt beskrevet i Blå Kors Danmarks metodemanual, samt i Minibos egen miljømanual.

Vores medarbejderstab er løbende i gang med forskellige relevante efteruddannelser. Som udgangspunkt stræber vi efter, at alle ansatte er uddannet inden for dobbeltdiagnoser.

En tværfaglig personalegruppe sikrer, at der arbejdes helhedsorieneret og fokuseret med borgerens mål for opholdet.

Alle medarbejdere er uddannede til at tage sig af de funktioner, de udfører. Det vil sige, at vi har fastansatte:

 • Socialpædagoger
 • Socialrådgiver
 • Social- og sundhedsassistenter
 • En psykomotorisk terapeut
 • Diakonstuderende

Der er desuden tilknyttet en ekstern psykiater, der forestår samtaler med borgeren og hjælper medicinsk.
To eksterne psykologer superviserer løbende vores medarbejdere.

Derudover samarbejder vi med forskellige faggrupper, bl.a. praktiserende læger, fysioterapeuter, socialforvaltninger, kommunale instanser, jobcentre m.fl.

Dokumentation

Når en borger indskrives udarbejdes der en opholdsplan indeholdende mål for opholdet. Opholdsplanen udarbejdes på baggrund af grundig dataindsamling ,og i nogle situationer inddrages der data fra sagsbehandler eller anden relevant fagperson, hvis det vurderes relevant eller er påkrævet. Målene bliver løbende evalueret. Der føres en journal af personalet, som borgeren har adgang til, hvis dette ønskes.

Statusmøder

I løbet af borgerens ophold tager vi kontakt til den enkeltes sagsbehandler i kommunen. Der fremsendes statusbreve og indkaldes til statusmøder, hvor der er fokus på borgerens mål for opholdet, samt redegørelse for den hjælp borgeren får hos Blå Kors Minibo og vil få brug for efter endt ophold, således at den givne sagsbehandler har materiale at arbejde videre med.

Er Blå Kors Minibo det rigtige tilbud til den borger, du er i kontakt med?

Kontakt os gerne og lad os sammen finde ud af om Blå Kors Minibo er det rigtige tilbud, ellers hjælper vi gerne med at finde et andet tilbud til borgeren.

Ring til os på 96 57 60 00.

Blå Kors Minibo

Kontakt

Blå Kors Minibo
Rørholmsgade 25
9500 Hobro
Tlf.: 96 57 60 00
minibo@blaakors.dk

Blå Kors Minibo ligger ca. 5 km fra motorvejen. Toget stopper ofte i Hobro, og fra banegården er det let at komme til Minibo enten med bus eller til fods.

Der kan også træffes aftale med os om at blive hentet på stationen, på sygehuset eller hjemme afhængig af livssituation.