Her på siden finder du fakta om alkohol og alkoholforbrug i Danmark og konsekvenserne ved et højt alkoholforbrug

Hvor mange alkoholmisbrugere er der i Danmark? Hvornår har man et alkoholmisbrug? Hvor meget må man drikke og stadig køre bil? Hvad er de økonomiske og sociale konsekvenser ved et højt alkoholforbrug? Hvor meget drikker vi i Danmark? Osv. Find svarene nedenfor.

Søger du fakta om børn af alkoholmisbrugere, så har vi samlet en masse viden på siden Fakta om børn af alkoholmisbrugere.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på bkd@blaakors.dk eller på 86 81 15 00.

Hvad er alkoholforbruget i Danmark?

 • I 2018 drak hver dansker over 18 år i gennemsnit 9,7 liter ren alkohol
 • 9,7 liter ren alkohol er det samme som 647 genstande om året, hvilket svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit drikker 12 genstande om ugen
 • Det reelle forbrug er dog større end salget, idet den alkohol, vi køber eller drikker udenlands, ikke er regnet med. Danmarks Statistik har tidligere vurderet, at det reelle forbrug er 15-20 % højere end salget, hvilket svarer til 11,4-12 liter ren alkohol om året.

Kilde: Danmarks Statistik.

 

Hvor mange danskere har et alkoholmisbrug?

 • Ca. 147.000 danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling.
 • Ca. 640.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred.
 • Ca. 860.000 danskere er storforbrugere og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler (højrisikogrænsen).

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed - Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2016

Sundhedsstyrelsen - "Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol" (2016)

Sundhedsstyrelsen - "Forebyggelsespakke - alkohol (2012)

 

Hvor mange mænd i forhold til kvinder har alkoholproblemer?

 • Næsten hver femte danske mand, 19,4%, viser tegn på alkoholproblemer
 • For danske kvinder viser 8,4% tegn på alkoholproblemer

Antallet er fundet ved en undersøgelse, hvor personerne har besvaret den såkaldte Cage C-test (test dine alkoholvaner). Den belyser, om en persons alkoholforbrug giver problemer. 

Kilde: Sundhedsprofil 2017

 

Hvor mange hjemløse misbrugere er der i Danmark?

 • Ifølge den seneste hjemløsetælling i Danmark er der 6.431 hjemløse. Af dem har 66 procent et misbrug af rusmidler som alkohol og stoffer. 

Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) - Hjemløshed i Danmark 2019

 

Hvad gør alkoholmisbrug ved et menneskes forventede levealder?

 • Danskere, der har et alkoholmisbrug, lever i gennemsnit 24-28 år kortere. 

Kilde: Acta Psychiatrica Scandinavia - “Mortality and life expectancy of people with alcohol use disorder in Denmark, Finland and Sweden” (2014) 

Læs også om

Hvilke sundhedsproblemer relaterer sig til alkohol?

 • Et stort forbrug af alkohol øger risikoen for blandt andet kræftsygdomme, mave-tarmsygdomme, lungesygdomme og leverlidelser
   
 • 5,6% af alle dødsfald i Danmark skyldes alkoholmisbrug. Det svarer til over 2.900 dødsfald om året
   
 • Blandt 45-54-årige mænd skyldes 30 procent af alle dødsfald alkohol
   
 • Der er årligt over 400.000 ekstra sygedage blandt de, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger
   
 • Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler
   
 • 212.000 ekstra besøg til almen praktiserende læger
   
 • Hvert år sker 29.000 hospitalsindlæggelser og 9.300 indlæggelser på psykiatriske afdelinger 
   
 • 35.000 ekstra ambulante hospitalsbesøg på somatiske afdelinger hvert år 
   
 • 53.000 ambulante hospitalsbesøg på psykiatriske afdelinger hvert år 
   
 • Personer med alkoholmisbrug har 8 gange større risiko for at begå selvmord end andre

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2016, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.

Sundhedstyrelsens lav-risiko-genstandsgrænser for indtag af alkohol pr. uge lyder: 

 • Mænd: 14 genstande pr. uge
 • Kvinder: 7 genstande pr. uge

Sundhedstyrelsen har også en høj-risiko-grænse. Den lyder på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd pr. uge. Hvis du overskrider disse, er der stor risiko for, at du bliver syg på grund af alkoholen.

Drik ikke over fem genstande på én gang

Indtagelsen af alkohol skal være jævnt fordelt – dvs., at hele ugens mængde alkohol ikke skal indtages på én aften. På den måde skåner man kroppen mest muligt og minimerer risikoen for bl.a. hjertekarsygdomme, ulykker og skader.

Sundhedsstyrelsens 7 alkoholråd:

 • Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
 • Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
 • Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på maks. 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd
 • Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen
 • Stop før fem genstande ved samme lejlighed
 • Er du gravid – undgå alkohol! Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
 • Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol

Sundhedsstyrelsens alkoholråd til børn og unge:

 • At børn under 16 år slet ikke drikker alkohol
 • At unge begrænser deres alkoholforbrug og aldrig drikker mere end fem genstande ad gangen

Alkohol og bilkørsel er en dårlig kombination. I mange lande er der nultolerance overfor bilkørsel og alkohol. I Danmark er grænsen på 0,5 promille. Hvis du har en promille på 0,5, må du ikke køre bil.

Det er forskelligt, hvor høj en promille man får, når man drikker alkohol. Tommelfingerreglen i forhold til at holde sig under 0,5 er at drikke en enkelt genstand.

En genstand svarer til:

 • 1 øl (33 cl.)
 • 1 glas vin (12 cl.)
 • 1 glas portvin eller lign. (8 cl.)
 • 1 glas spiritus (4 cl.)

Man forbrænder i gennemsnit cirka 0,15 promille per time.

Hvor hurtigt du forbrænder alkoholen, er forskelligt fra person til person. Forbrændingen begynder først for alvor 45 minutter efter, du har drukket din sidste genstand.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan man som en tommelfingerregel udregne sin promille på følgende måde:

 • Mænd: Antal genstande x 12 : (kropsvægt i kg x 0,68) = promille
 • Kvinder: Antal genstande x 12 : (kropsvægt i kg x 0,55) = promille

Det betyder eksempelvis, at en mand på 70 kilo, der drikker to genstande, får en promille på 0,5, mens en kvinde på 65 kilo efter to genstande får en promille på 0,67.

I dag skyldes hver femte dødsulykke i trafikken alkohol. 

Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser har alkohol?

 • Man vurderer, at overforbrug af alkohol koster samfundet 13 mia. kr. om året
   
 • Hvert år førtidspensioneres 430 personer i Danmark pga. alkoholmisbrug
   
 • Vi bruger 360 mio. kr. til behandling og pleje om året 

Hvad er kommunernes omkostninger ved alkoholmisbrug?

 • 3,5 mia. kr. er kommunernes samlede årlige omkostninger pga. borgernes overforbrug af alkohol. Derudover kommer omkostninger til eksempelvis hjemmesygepleje, kommunal genoptræning, omkostninger til plejebolig mv.
   
 • En kommune med 50.000 indbyggere betaler årligt 31 mio. kr. til overførselsindkomster, sundhedsydelser og anbringelser af og hjælp til børn og unge på grund af alkoholproblemer i familien
   
 • En person i alkoholbehandling koster årligt en kommune 70.728 kr. mere end en borger, der ikke drikker for meget
   
 • Et barn i en familie med alkoholproblemer koster kommunen 30-50.000 kr. mere om året end et velfungerende barn
   
 • Børn i familier med et overforbrug af alkohol bliver 5 gange hyppigere fjernet fra forældrene end andre børn
   
 • Borgere med alkoholforbrug modtager 2-3 gange hyppigere overførselsindkomst sammenlignet med borgere, der ikke drikker for meget
   
 • Kommunerne betalte i 2014 samlet 346,7 mio. kr. til alkoholbehandling
   

Kilde: Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol. Sundhedsstyrelsen 2016

Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2016, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed

Samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med alkoholoverforbrug, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) 2014

I 2018 var knap 17.600 danskere i offentligt finansieret alkoholbehandling. Det er en stigning på 30 procent over de seneste 10 år. I 2008 var tallet 12.300.

46 procent af de 17.6000 danskere i alkoholbehandling var i behandling for første gang. Det svarer til omkring 8.100 danskere. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen - "Offentligt finansieret alkoholbehandling" (2020).

Hvor længe går man med alkoholproblemer, før man søger behandling?

 • Mænd har i gennemsnit haft et storforbrug af alkohol i mere end 15 år, før de kommer i behandling
 • Kvinder i behandling har i gennemsnit haft et storforbrug i godt 12 år
 • En stor del af de mennesker, der søger behandling, er gengangere i behandlingssystemet
 • De fleste af dem, der søger behandling, har et meget stort alkoholforbrug
 • I gennemsnit indtager de mænd, som er omfattet af opgørelsen, 83 genstande om ugen, mens kvinderne drikker 59 genstande
 • Kun en meget lille andel af de danskere, som har et alkoholproblem, er i behandling
 • De, der kommer i alkoholbehandling, gør det i høj grad på eget initiativ
 • Kun syv procent kommer i behandling gennem deres læge
 • Langt flere mænd end kvinder er i behandling

Kilde: Sundhedsstyrelsen